Pin It

   วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย คุณศิริวรรณ โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ คุณศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,400 ชุด คิดเป็นมูลค่า 858,200 บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยมี รายละเอียด ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 153,250 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานชาวเขา บ้านดงเวียง ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 153,250บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีคุณมานิตย์ ป้องศรี กำนันตำบลเมืองพาน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานวัดดอนตัน บ้านดอยดอนตัน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จุดที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นำโดย คุณธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา รองประธานมูลนิธิสาธารณสงเคราะห์เชียงราย พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 255,200 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโรงเรียนบ้านดงสุวรรณ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
จุดที่ 4 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 153,250บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณมินทิรา ภดาประสงค์ นายอำเภอดอยหลวง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวัดสันต้นม่วง ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
จุดที่ 5 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 153,250 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณพัฒนเศรษฐ์ เหมืองหม้อ ปลัดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวัดเขาสวรรค์ บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
{galleryMedia/SocialWork/ColdSeason/2023/11/17112023{/gallery}
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All