Pin It

   วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ใน โครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,600 ชุด คิดเป็นมูลค่า 980,800 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และอำเภอแม่อาย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิกวงเม้งแม่สาย จังหวัดเชียงราย นำโดย คุณวิชัย ษรีพธูราษฎร์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 245,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณปฤษฎาง สามัคคีนิชย์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยไร่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 245,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณวุฒิ แก้วใส ปลัดอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
.
และเวลา 13.00 น. จุดที่ 3 ร่วมกับ ศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย คุณสุเมธ ตั้งตรงทรัพย์ ประธานศาลเจ้าฝาง พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 183,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณเกษม นันทนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
.
จุดที่ 4 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า 122,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมี ร.ต.ท.สมศักดิ์ ใจสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
.
จุดที่ 5 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 183,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณชาญวิทย์ เตียวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All