Pin It

   วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับ สหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ นำโดย คุณพงศ์ศักดิ์ ตราชูวนิช ประธานสหสมาคม-มูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ทำพิธีมอบรถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น อุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าพาหนะให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 169,960 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 5 แห่ง ร่วมรับมอบ ณ หอประชุมจรรยาวนิชย์ สมาคมชาวจีนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
   จากนั้น เดินทางไปยังจังหวัดสมทุรสงคราม ร่วมกับ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม นำโดย คุณณรงค์ศักดิ์ วงศ์อนันต์ศักดิ์ รองประธานมูลนิธิฯ มอบรถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น อุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าพาหนะให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 169,960 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 5 แห่ง ร่วมรับมอบ ณ วิหารเจียวเยี่ยงไท้ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม สมุทรสงคราม
{galleryMedia/SocialWork/Other/2023/11/21112023{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All