Pin It

    วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน นำโดย คุณกิตติ อนุสรณ์พานิช รองประธานมูลนิธิฯ ทำพิธีมอบรถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น อุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าพาหนะให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 169,960 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 5 แห่ง ร่วมรับมอบ ณ มูลนิธิสว่างประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All