Pin It

   ระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดอบรมหลักสูตรการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง : Urban Search And Rescue (USAR) ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หลักสูตรที่ใช้อบรมแบ่งเป็น ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจของสุนัขกู้ภัย (K9) การเรียนรู้หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติกู้ภัย การตรวจสอบอาคารวิบัติ การเข้าแก้ไขเบื้องต้น วิธีการลดการพังทลายของโครงสร้างอาคาร การกำหนดสัญลักษณ์การค้นหา ฯลฯ รวมถึงฝึกปฏิบัติการสร้างสถานการณ์จำลอง (36 ชั่วโมง) ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All