Pin It

    วันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการดับเพลิงขั้นสูง ADVANCE FIRE FIGHTING รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 40 คน โดยแบ่งการอบรม ออกเป็น ภาคทฤษฎี อาทิ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ การเรียนรู้ชนิดเครื่องมือและอุปกรณ์ฯ การวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ และภาคปฏิบัติ อาทิ การเข้าดับเพลิงจากน้ำมัน แก๊ส LPG การผจญเพลิงในเวลากลางคืน เรียนรู้หลักการใช้เครื่องช่วยหายใจ SCBA หลักการใช้โฟมดับเพลิง การดับเพลิงในอาคาร ฯลฯ พร้อมฝึกแผนจำลองสถานการณ์ (Pre-Fire Plan) การฝึกการดับเพลิงในอาคาร โดยมี วิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง แอนตี้ไฟร์ (ANTI-FIRE TRAINING CENTER) เป็นผู้ฝึกอบรม และ คุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้มอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ สนามฝึกดับเพลิง บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All