Pin It

   วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยและอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
.
เวลา 09.30 น. มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 6 และ หมู่ 9 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จำนวน 2 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านซอย 14 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จำนวน 1 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณภาสินี สุวรรณเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี ร่วมในพิธีมอบฯ
.
จากนั้นเวลา 11.30 น. ลงพื้นที่มอบเงินสดให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน (บ้านเลขที่ -9 ม.6 ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว) มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณเดช จินโนรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง และว่าที่ ร.ต.สิทธา โฆษิตพันธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี ร่วมในพิธีมอบฯ
.
รวมสงเคราะห์เหตุอัคคีภัย และอุทกภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน และมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจแก่ญาติเสียชีวิต รวม 3 ราย คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 68,500 บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All