Pin It

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับ ชมรมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ (จังหวัดพังงา) นำโดย คุณนเรศ เดชธราดล ประธานชมรมฯ มอบรถจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย 50 กล่อง (2,500 ชิ้น) และอุปกรณ์กีฬา 5 ชุด พร้อมค่าพาหนะแก่โรงเรียนบ้านคลองเคียน โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า โรงเรียนบ้านหินร่ม โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 169,960 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 5 แห่ง เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ชมรมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดพังงา
.
จากนั้นเวลา 14.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นำโดย คุณเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล พร้อมคณะกรรมการ มอบรถจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย 50 กล่อง (2,500 ชิ้น) และอุปกรณ์กีฬา 5 ชุด พร้อมค่าพาหนะแก่โรงเรียนบ้านป่าคลอก โรงเรียนบ้านคอเอน โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ โรงเรียนบ้านบางทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 169,960 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 5 แห่ง เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต พ้งไล้จับเซียวเกาะ จังหวัดภูเก็ต

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All