Pin It

   วันนี้ (25 มกราคม พ.ศ. 2567) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และอาสาสมัครศิลปิน อาทิ คุณวินน์-วาทิต โสภา คุณเมย์-อธิชา เทศขำ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำโดย คุณวิฑูร นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (จังหวัดที่ 7 ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 22 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 445,490 บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
.
และมอบรถจักรยาน ใน โครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร ครั้งที่ 4 จำนวน 50 คัน กระบอกน้ำ จำนวน 250 ใบ และค่าพาหนะเดินทางแก่โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 104,500 บาท (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) แก่โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลน จำนวน 5 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางได้ยืมเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน และดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน
.
รวมดำเนินการมอบในจังหวัดอุบลราชธานี คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 549,990 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
.
โดยมี คุณทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย คุณธีรยุทธ อรุณยะเดช ประธานมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี รองประธานมูลนิธิฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All