Pin It

   วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วย คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดย คุณกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ รองประธานมูลนิธิฯ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,500 ชุด รวมมูลค่า 1,125,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บริเวณวัดบ้านใหม่ อำเภอระโนด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด คิดเป็นมูลค่า 112,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณมนตรี ฤทธิจอม ปลัดอาวุโสอำเภอระโนด พร้อมด้วย คุณถวัลย์ชัย พรหมมา นิติกรชำนาญการ ผู้แทน หน.สนง.ปก.จ.สงขลา สาขาระโนด
.
จุดที่ 2 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสทิงพระ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณปรเมษ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอสทิงพระ ร่วมมอบ
.
และ จุดที่ 3 ณ บริเวณศาลาประชาคม อำเภอสิงหนคร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด คิดเป็นมูลค่า 112,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณนพดล สุระสังวาลย์ นายอำเภอสิงหนคร ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All