Pin It

   วันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” นำโดย คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ พร้อมด้วย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 แบ่งเป็น มอบทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 44 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จำนวน 23 ทุน ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนเพียงหลวง 11 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา โรงเรียนบ้านห้วยโผ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา และ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 10 สถาบัน 67 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
.
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนเงินค่าพาหนะ และอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่มสำหรับครูและนักเรียนที่เดินทางมารับทุนฯ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 14,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All