Pin It

   วันนี้ (26 มีนาคม พ.ศ. 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ 2/- หมู่ที่ 1 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ครอบครัว 6 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 20,500 บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
.
จากนั้น เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ช่วยเหลืิอผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ --/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ครอบครัว 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 14,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ แย้มปิ๋ว นายก อบต.บางแค จังหวัดสมุทรสงคราม และคุณภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมในพิธีมอบฯ
.
รวม 2 แห่ง จำนวน 2 ครอบครัว 10 คน เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All