Pin It

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 200 กล่อง และหน้ากาก N95 จำนวน 1,333 ห่อ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 113,950 บาท (หนึ่งเเสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ คุณวิโรจน์ เล็กกิจเจริญชัย ประธานมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินงานมอบให้แก่หน่วยงานและแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All