Pin It

   วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 4 ครอบครัว รวม 9 คน และผู้เสียชีวิต 1 ราย รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 57,000 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้
.
จุดที่ เวลา 09.30 น. ณ บ้านเลขที่ 90 ม.2 และ 19/1 ม.7 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 5 คน เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณภาคิน คอนสวรรณ์ เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล และคุณพัฒนิดา เพ็ญสุทธิชาติบุตร หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ช่วยเหลือและฟื้นฟู กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ร่วมในพิธีมอบฯ
.
จุดที่ 2 เวลา 11.30 น. ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุพลุระเบิด บ้านเลขที่ -/2 ม.2 ต.หนองสีดา อ.หนองแซง จ.สระบุรี จำนวน 1 ราย จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณสิริพันธุ์ หอมสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ และคุณพัฒนิดา เพ็ญสุทธิชาติบุตร หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และฟื้นฟู กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ร่วมในพิธีมอบ
.
จุดที่ 3 เวลา 13.00 น. ณ บ้านเลขที่ -- ม.1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี สิบเอกธีระศักดิ์ คำภีระ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง และคุณพัฒนิดา เพ็ญสุทธิชาติบุตร หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และฟื้นฟู กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ร่วมในพิธีมอบฯ
.
และ จุดที่ 4 เวลา 15.00 น. ณ บ้านเลขที่ --/1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวน 1 ครอบครัวรวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณผ่อง เพชรสายออ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง และคุณพัฒนิดา เพ็ญสุทธิชาติบุตร หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และฟื้นฟู กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All