Pin It

   วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี คุณภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมลงพื้นที่มอบ รวม 3 แห่ง ตามรายละเอียด ดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บ้านเลขที่ --/2 หมู่ 6 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด รวมเป็นมูลค่า 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณดรุฒ ยังวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ร่วมมอบ
.
จุดที่ 2 บ้านเลขที่ --/3 หมู่ 12 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด รวมเป็นมูลค่า 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณจิตนา กลิ่นช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ร่วมมอบ
.
จุดที่ 3 บ้านเลขที่ -- หมู่ 1 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 9 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด รวมเป็นมูลค่า 29,500 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมมอบ
.
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 38,500 บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All