Pin It

   วันนี้ (13 มิถุนายน พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 112,085 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดสิบห้าบาทถ้วน) โดยมี คุณสรัณยศ บุญไข่ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ พร้อมด้วย คุณฉันทนา สุทิน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง และคุณอัฐชัย ดุลยพัชร์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ร่วมมอบ ณ นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 
 “โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ” มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรี เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ วัตถุประสงค์เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ สตรีที่มีรายได้น้อยมีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือด้อยโอกาสทางสังคม มีความรู้ความสามารถ แต่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ โดยเราได้รับความร่วมมือจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก
.
ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีไปแล้ว 4 แห่ง จำนวน 24 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 620,299 บาท (หกแสนสองหมื่นสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
.
โดยในวันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรี ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 112,085 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดสิบห้าบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิต ให้กับสตรีได้นำวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All