Pin It

   วันนี้ (4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร (จังหวัดที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 29 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 737,160 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) และมอบรถจักรยานใน โครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร ครั้งที่ 5 จำนวน 100 คัน กระบอกน้ำ ขนาด 2 ลิตร จำนวน 500 ใบ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 185,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าบาทถ้วน) แก่โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลน จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางได้ยืมเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน และดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน รวมมอบในจังหวัดสกลนคร คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 922,660 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน คุณสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 คุณสุรชัย เดชศิริอุดม ประธานกรรมการเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ผู้แทนจากพัฒนาการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
 
นอกจากนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ได้นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาตามอาการ บริการตัดผม บริการทันตกรรม แจกแว่นสายตาแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณ หอประชุมถนอม จันทร์เปล่งกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 23 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มูลนิธิฯ ได้จัดงบประมาณ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยหวังว่า การประสานความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ จะช่วยสร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนยากจน ให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All