มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร จ.สกลนคร  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.เมือง และ อ.กุสุมาลย์

 

Pin It

              (27 ธ.ค.61) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร จ.สกลนคร ใน โครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561"  นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด พร้อม ศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2หลัง ใน อ.เมือง และ อ.กุสุมาลย์ เสร็จสิ้นโครงการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อ สงเคราะห์ผู้ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร และมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมแท้งบรรจุน้ำสะอาด ในภาคเหนือและอีสาน รวม 42 จังหวัด ระหว่างวันที่ 13 พ.ย.-28 ธ.ค. ประจำปี2561 (คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ จำนวน 22,645,000 บาท ยี่สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ ประธานฯ พร้อม คณะกรรมการฯ และ หน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้.(เสร็จสิ้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All