มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบเงินบริจาค จากคุณณรงฤทธิ์-คุณอัจฉรา ไพฑูรย์วัฒนกิจ บริจาคในนาม บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด เพื่อสมทบกองทุนสาธารณกุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Pin It

         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ และคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จากคุณณรงฤทธิ์-คุณอัจฉรา ไพฑูรย์วัฒนกิจ บริจาคในนาม บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนสาธารณกุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week