มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิเผยแพร่คุณธรรมเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม และ มูลนิธิมงคลสารวิสุทธ์ิอนุสรณ์ จ.ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจสุขภาพฟัน และแจกแว่นตา ฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น

Pin It

            เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ โดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหนา้ที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับ มูลนิธิเผยแพร่คุณธรรมเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม และ มูลนิธิมงคลสารวิสุทธ์ิอนุสรณ์ จ.ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจสุขภาพฟัน และแจกแว่นตา ฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ วันที่ 26 ม.ค. 62 ออกหน่วยฯ ณ ที่ทำการมูลนิธิเผยแพร่คุณธรรมเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยมีคุณประกาศ เรืองสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิฯ, คุณสมใจ กิดาการ รองประธานมูลนิธิฯ และคุณสุพจน์ ทองดี นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ร่วมงาน ฯ และวันที่ 27 ม.ค. ออกหน่วย ณ วัดมงคลหลวง ต.เมืองเพียร อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All