มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2561 จำนวน 1,500 ทุน

 

           วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2561 จำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยมี คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิก, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีมอบฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All