มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยภัย ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Pin It

           วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยภัย จำนวน 1 ครอบครัว 2 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท พร้อมได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละประมาณ 1,000 บาท รวมสงเคราะห์เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีนายสงวน ทองทศพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ และ นายธีรพงษ์ ทรัพย์มาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 279/1 หมู่ 6 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และในเวลา 11.30 น. สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 6 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท รวมสงเคราะห์เป็นเงินทั้งสิ้น 13,000 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีนายณพภรรม์ คชพลาย นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว และ นายธีรพงษ์ ทรัพย์มาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 124/1 หมู่ 3 ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเหตุ:รวมทั้ง 2 แห่ง มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัว 8 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท และได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว รวมจำนวน 2 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท รวมสงเคราะห์คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All