{fassocialshare}

      เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกจัดอบรม จัดอบรมหลักสูตรและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักท่องเที่ยว" ให้แก่นิสิตชั้นปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2561 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกฯ และเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ อาคารนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All