มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ป่อเต็กตึ๊ง จ.พระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

Pin It

             วันที่ 7 เมษายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยนายฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหนา้ที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับคุณสุภาพร ศิริเบญจพร ประธานมูลนิธิพุทไธสวรรย์ ป่อเต็กตึ๊ง จ.พระนครศรีอยุธยา และอาสาสมัคร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตา ตรวจคัดกรองเบาหวาน แจกไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ บริการตัดผม และจัดกิจกรรมระบายสีสำหรับเด็ก โดยมีคุณสรวิชญ์ ทับทิมสุข นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก พร้อมด้วยคุณวลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธ์ุ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพรก และคุณเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก ร่วมออกหน่วยฯ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All