Pin It

         เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เยาวชนกว่า 25 คน ในโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซึ่งเป็นโครงการที่นำเยาวชนในชุมชนรอบๆ สสส.ได้เรียนรู้ทักษะรอบด้าน รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อนำไปช่วยเหลือตนเองและคนรอบตัว ณ ห้องอาศรมสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) อาคารูศนย์เรียนรู้สุขภาวะ เขตสาทร กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All