Pin It

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนวัดนาคกลาง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 11 ครอบครัว รวม 24 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีนางศิริทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยนายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายภคพล เพ็งสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และนางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All