Pin It

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบริการทั่วไป นำโดยคุณศิริพร เอกบุตร รักษาการหัวหน้าแผนกบริการฯ พร้อมด้วยคุณชาญณรงค์ เสาวภา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการฯ สนับสนุนโรงทานในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.7) จัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารกลางวันให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารับการรักษาพยาบาลในโครงการฯ โดยมีคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมแจก ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All