มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ร่วมกับมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ให้บริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจวัค่าสายตา แจกจ่ายแว่นตา ตรวจคัดกรองเบาหวาน บริการตัดผม

Pin It

         เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณฐิติวัชร วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหนา้ที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ร่วมกับมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นำโดย คุณศุภชัย วังประภา ประธานมูลนิธิ พร้อมด้วยรองประธาและคณะกรรมการ ให้บริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจวัค่าสายตา แจกจ่ายแว่นตา ตรวจคัดกรองเบาหวาน บริการตัดผม แจกไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ และกิจกรรมระบายสีสำหรับเด็กที่มาใช้บริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณชิติพันธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตาบลบ้านด่าน พร้อมด้วยร.ต.ต.สายัณท์ อรุณพงษ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และคุณสุทัด เฟื่องประกอบ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมออกหน่วยฯ ณ อาคารห้องประชุมเทศบาลตาบลบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All