Pin It

            วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิฯ โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าทีู่ศนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ สมาคมจีนเก๊กเอี๊ยแห่งประเทศไทย ถนนระราม 6 กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All