Pin It

         เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 14/279 ซอยเรวดี 15 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ครอบครัว จำนวน 1 คน มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 4,000 (สี่พันบาทถ้วน) โดยมีนาย ส.สุพรรณ พ่วงรอดพันธุ์ พร้อมด้วยนายมนัส ทรัพย์วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี เขต 2, นางสาวสายฝน ถนอมรอด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางวนิดา เหรียญจินดา ประธานชุมชนเรวดี โซน 1 ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All