Pin It

          เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การกู้ภัยเบื้องต้น" (Basic Rescue Course : BRC) รุ่นที่ 3 ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิฯ จำนวน 59 คน แบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตรที่ใช้อบรมได้แก่ ระบบบัญชาการเหตุการณ์เบื้องต้น, จรรยาบรรณกู้ภัย, การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย, การป้องกันและระงับอัคคีภัย, การตรวจสอบโครงสร้างอาคารและความเสียหายจากอาคารถล่ม, การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง, เทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย, เทคนิคการกู้ภัยทางน้ำ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย และเทคนิคการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่พิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ โดยมีวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All