Pin It

         วันนี้ (11 สิงหาคม 2562) เวลาประมาณ 11.15 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาศิลปะ ประกอบไปด้วย กระดาษ 100 ปอนด์(ขนาดA3) , สีชอล์ค , สีน้ำ , สีไม้ , พู่กัน , จานสี , สมุด , ดินสอ และไม้บรรทัด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 14,800 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) แก่นายณัฐพงษ์ หม่อนกระโทก (ครูณัฐ) คุณครูจิตอาสา ณ บ้านสวนครูนัด เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All