Pin It

           วันนี้ (21 สิงหาคม 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ และคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ และคณะอำนวยการโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดแรก จำนวน 4 ครัวเรือน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี คุณอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ณ วัดบางอ้อยช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมลงพื้นที่ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน โดยดำเนินการกลุ่มเป้าหมายแรกในพื้นที่ 25 จังหวัดในภาคกลาง จำนวน 150 ครัวเรือน รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All