Pin It

          วันนี้ (24 ตุลาคม 62) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย” นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา (ทุนสัญจร) แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในส่วนภูมิภาค 7 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ ลำปาง น่าน พะเยา เชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ รวม 52 สถาบัน จำนวน 260 ทุน รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา (ทุนสัญจร) ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ พร้อมแจกชุดเครื่องเขียน ประกอบด้วย สมุด ดินสอและไม้บรรทัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชน โดยมีนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมนพรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

         โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาในระดับชั้นประถม ทุกระดับปีสุดท้าย คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ตลอดจนทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค (ทุนสัญจร) เพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,745,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All