Pin It

    เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การกู้ภัยเบื้องต้น" (Basic Rescue Course : BRC) รุ่นที่ 4 ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิฯ แบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตรที่ใช้อบรมได้แก่ ระบบบัญชาการเหตุการณ์เบื้องต้น, จรรยาบรรณกู้ภัย, การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย, การป้องกันและระงับอัคคีภัย, การตรวจสอบโครงสร้างอาคารและความเสียหายจากอาคารถล่ม, การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง, เทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย, เทคนิคการกู้ภัยทางน้ำ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย และเทคนิคการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่พิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ โดยมี วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติการอบรม ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 จังหวัดชัยนาท

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All