Pin It

                ระหว่างวันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบหมายให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ออกเดินทางบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รวม 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ แพร่ น่าน  พะเยา  เชียงใหม่  เชียงราย สุโขทัย  ตาก ลำปาง ลำพูน  แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก เพื่อมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 16,100 ชุด  รวมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประสานเครือข่ายมูลนิธิฯภายในจังหวัดให้ดำเนินการเป็นผู้แทนแจกจ่าย นอกจากนี้ ยังกำหนดมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อหลบแดดหลบฝน และแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภคยามภัยแล้ง  โดยแบ่งทีมสังคมสงเคราะห์ออกเดินทางเป็น 2 สาย ตามกำหนดการ ดังนี้

ภาคเหนือ สายที่ 2:

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดพิษณุโลก

     รวม 800  ชุด  โดยมี มูลนิธิประสาทบุญสถาน จ.พิษณุโลก เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

          โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  รวม 43 จังหวัด  ครอบคลุม 4 ภาค  รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดสุโขทัย (Update)

     เวลา  10.00 น.      เดินทางมอบ ณ   บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย

     เวลา  13.30 น.      เดินทางมอบ ณ    บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม   จ.สุโขทัย

     รวม 1,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิร่วมมิตรสุโขทัย เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          เวลา  10.00 น.      เดินทางมอบ ณ  บริเวณ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
        รวม 1,000  ชุด
 โดยมี มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดเชียงใหม่

          เวลา  08.30 น.      เดินทางมอบ ณ  บริเวณห้องประชุม อบต.บ้านทุ้งข้าวพวง อ.เชียงดาว

          เวลา  10.00 น.      เดินทางมอบ ณ  เทศบาลเมืองงาย  อ.เชียงดาว 

          เวลา  11.00 น.      เดินทางมอบ ณ  บริเวณเทศบาลเชียงดาว-แม่นะ  อ.เชียงดาว  

        รวม 1,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดเชียงใหม่

          เวลา  10.30 น.      เดินทางมอบ ณ  บริเวณบ้านห้วยไคร้ อบต.เปียงหลวง  อบต.เวียงแหง  อบต.แสนไห  
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่            

          รวม 2,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดลำพูน

          เวลา  10.00 น.      เดินทางมอบ ณ  บริเวณ อบต.ทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

          เวลา  13.00 น.      เดินทางมอบ ณ  บริเวณ อบต.นาทราย ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

         รวม 1,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดลำปาง

 เวลา  10.30 น.      เดินทางมอบ ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง จำนวน 500 ชุด

 เวลา  14.00 น.      เดินทางมอบ ณ  ที่ว่าการอำเภอเถิน จ.ลำปาง จำนวน 500 ชุด

    รวม 1,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิลำปางสงเคราะห์  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดตาก (Update)

          เวลา  08.30 น.      เดินทางมอบ ณ  ต.พระธาตุผาแดง (เส้นทางพบพระ-อุ้มผาง)  และ
          ด่านแม่ละเมา (เส้นทางแม่สอด-ตาก)  อ.แม่สอด จ.ตาก      

        รวม 500  ชุด  โดยมี มูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน  2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดตาก

          เวลา  08.30 น.      เดินทางมอบ ณ  อ.ท่าสองยาง  และ อ.แม่ระมาด  จ.ตาก  รวม 5 แห่ง

        รวม 1,500  ชุด  โดยมี มูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน  2562  มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดตาก

          เวลา  14.00 น.      เดินทางมอบ ณ  บริเวณ ต. วังหิน อ. เมือง จ.ตาก

          เวลา  15.30 น.      เดินทางมอบ ณ  บริเวณวัดวังศิลาราม ต.วังหิน  อ.เมือง  จ.ตาก

        รวม 700  ชุด  โดยมี สมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

ภาคเหนือ สายที่ 1:

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดเชียงราย

          เวลา  10.00 น.      เดินทางมอบ ณ  บริเวณหมู่บ้านผาชี ต. เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

          เวลา  13.00 น.      เดินทางมอบ ณ  บริเวณหมู่บ้านแสนใจเก่า ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

         รวม 800  ชุด  โดยมี มูลนิธิกวงเม้งแม่สายเป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดเชียงราย

          เวลา  09.00 น.      เดินทางมอบ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านม่วงหมูสี ต.จันจว้า อ แม่จัน จ.เชียงราย

          เวลา  10.30 น.      เดินทางมอบ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก ต.จันจว้า อ แม่จัน จ.เชียงราย
          เวลา  13.30 น.      เดินทางมอบ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์บ้านหล่อชา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

          เวลา  15.30 น.      เดินทางมอบ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  
        รวม 1,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดเชียงราย

          เวลา  09.00 น.      เดินทางมอบ ณ บริเวณลานหมู่บ้านโป่งป่าแขม ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

                                      พร้อม มอบแท้งก์น้ำเพื่อการบริโภค จำนวน 1 หลัง

          เวลา  10.30 น.      เดินทางมอบ ณ บริเวณหอประชุมบ้านจะหา ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

          เวลา  14.30 น.      เดินทางมอบ ณ บริเวณหอประชุมบ้านขุนสรวย ต.วาวี อ.เม่สรวย จ.เชียงราย

        รวม 1,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดเชียงใหม่

          เวลา  10.00 น.      เดินทางมอบ ณ  บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อ.ชัยปราการ จ.เชียงใหม่

          เวลา  11.00 น.      เดินทางมอบ ณ  ณ บริเวณเทศบาลป้านแม่ข่า อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

          เวลา  13.00 น.      เดินทางมอบ ณ  - ณ บริเวณเทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

          เวลา  14.00 น.      เดินทางมอบ ณ  บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

         รวม 800  ชุด  โดยมี  ศาลเจ้าฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดพะเยา และเชียงราย

          เวลา  09.00 น. เดินทางมอบ ณ  บริเวณวัดแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

          เวลา  10.30 น. เดินทางมอบ ณ  บริเวณศาลาประชาคม อบต.แม่กา บ้านแม่กาน้อย อ.เมือง จ.พะเยา

         รวม 1,000 ชุด  โดยมี  สมาคมพะเยา เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

          เวลา  13.30 น. เดินทางมอบ ณ  บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

          เวลา  15.00 น. เดินทางมอบ ณ  บริเวณต.ธารทอง  อ.พาน จ.เชียงราย           

         รวม 500  ชุด  โดยมี  มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 : มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดน่าน     

          เวลา  10.00 น. เดินทางมอบ ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง จ.น่าน
          เวลา  13.00 น. เดินทางมอบ ณ   บริเวณที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

        รวม 1,000 ชุด  โดยมี  สมาคมฮงสุน และ สมาคมพ่อค้าน่านโรงเรียนซินจง จังหวัดน่าน เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันจันทร์ที่  11  พฤศจิกายน  2562 : มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค  จังหวัดแพร่
          เวลา 09.30 น. เดินทางมอบ ณ บริเวณโรงเรียนแม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

          เวลา 13.30 น. เดินทางมอบ  บริเวณตลาดสดบ้านหนองแขม อ. เมือง จ.แพร่
        รวม 1,000 ชุด
โดยมี มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 : มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร รวม 4 หลัง จังหวัดนครสวรรค์

          เวลา 10.00 น.       มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าค่ายจิระประวัติ อ.เมือง บริเวณหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อ.เมือง และ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ อ.เมือง จ. นครสวรรค์ โดยมี มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จ.นครสวรรค์ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All