Pin It

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 1,500 บาทและ เครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีนายสำราญ อุ่นใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง พร้อมด้วยนายอัครพงศ์ แสงแก้วสุข เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง, พจต. สมพงษ์ ผลประทีปสุริยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง, นางสาววรรณภาภรณ์ วงศ์ประยูร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง, นายรักชาติ สุขสม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง, นางสาวสุชาดา กองสิน นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง, นางสาวศรีเรือน เกตุคำ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ ม.7 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All