Pin It

     ระหว่างวันที่ 2 – 23 ธันวาคม 62 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบหมายให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ออกเดินทางบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารภาคอีสาน ประจำปี 2562 รวม 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เพื่อมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 20,500 ชุด รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประสานเครือข่ายมูลนิธิฯภายในจังหวัดให้ดำเนินการเป็นผู้แทนแจกจ่าย นอกจากนี้ ยังกำหนดมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อหลบแดดหลบฝน และแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภค ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตรแก่พื้นที่ๆ ขาดแคลน โดยแบ่งทีมสังคมสงเคราะห์ออกเดินทางเป็น 2 สาย ตามกำหนดการ ดังนี้

สายที่ 2

 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร และแท้งก์น้ำเพื่อการบริโภค  จ.บุรีรัมย์

          เวลา  09.00 น.      -    มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2 หลัง ณ บริเวณข้างโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

          เวลา  10.30 น.      -    มอบแท้งก์น้ำและแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณบ้านนกกระเรียน ต.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

          เวลา  13.00 น.      -    มอบแท้งก์น้ำและแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณ ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

รวมมอบชุดผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,000 ชุด  ศาลาที่พักผู้โดยสาร รวม 2 หลัง  และแท้งก์น้ำเพื่อการบริโภค รวม 2 หลัง โดยมี มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม จ.บุรีรัมย์  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี   

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

          เวลา  09.30 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์  จ.สุรินทร์

          เวลา  13.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอกาบเชิง  จ.สุรินทร์

 รวมมอบชุดผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,000 ชุด   โดยมี มูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์(จิบเต็ก) และ มูลนิธิสามัคคีสุรินทร์ฌาปนกิจสงเคราะห์(ไต่ฮงกง) จ.สุรินทร์  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี      

 

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และศาลาที่พักผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ

          เวลา  09.00 น.      -    มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

          เวลา  10.30 น.      -    มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

          เวลา  13.00 น.      -    มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์  จ.ศรีสะเกษ

 รวมมอบชุดผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,000 ชุด  และมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง  โดยมี มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ และ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน   เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี         

 

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี (ต่อเนื่อง)

          เวลา  09.00 น.      -    มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอุบลวิทยาคม และ บริเวณหน้าโรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   -

          เวลา  13.00 น.      -    มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าตลาดเทศบาลบุณฑริก อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

          เวลา  14.30 น.      -    มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

          รวมมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 4 หลัง   โดยมี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จ.อุบลราชธานี

          เวลา  10.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอสิรินธร  จ.อุบลราชธานี

          เวลา  13.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอโขงเจียม  จ.อุบลราชธานี

          เวลา  14.30 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณ อบต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

รวม 2,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี และมูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จ.ยโสธร

          เวลา  09.30 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณ ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

          เวลา  10.30 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณ ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

          เวลา  13.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณ ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร

          เวลา  14.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณ ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร

รวม 1,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิรวมสามัคคียโสธร เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จ.มุกดาหาร และ อำนาจเจริญ

          เวลา  10.00 น.      -    มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณ อบต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

          เวลา  14.00 น.      -    มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณหอประชุมอำเภอหัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ

          รวม 1,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร  และ จีตี่เกาะอำนาจเจริญ  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จ.นครพนม

          เวลา  09.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอนาหว้า   จ.นครพนม

          เวลา  11.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์   จ.นครพนม

          เวลา  14.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณ อบต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

          รวม 1,000  ชุด  โดยมี สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

 

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จ.บึงกาฬ

          เวลา  09.30 น.      -    มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

          เวลา  10.00 น.      -    มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเซกา   จ.บึงกาฬ

          เวลา  13.00 น.      -    มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

          รวม 1,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถาน จ.บึงกาฬ  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จ.สกลนคร

          เวลา  09.30 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จ.สกลนคร

          เวลา  11.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอส่องดาว จ.สกลนคร

          รวม 1,000  ชุด  โดยมี เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

สายที่ 1:

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จ.ร้อยเอ็ด

          เวลา  09.30 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณเทศบาลตำบลอัคคะคำ ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

          เวลา  11.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ   บริเวณเทศบาลตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

          รวม 1,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร และแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภค  จ.กาฬสินธุ์

          เวลา  08.30 น.      -    มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าโรงเรียนยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

          เวลา  10.00 น.      -    มอบแท้งก์น้ำและผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณวัดประชานิมิต บ้านนาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

          เวลา  13.00 น.      -    มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านนากุดสิม ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

          เวลา  14.30 น.      -    มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค  ณ บริเวณวัดบ้านจอมศรี หมู่ 1 ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์              

        รวมมอบชุดผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,000 ชุด  มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร 1 หลัง  และแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภคจำนวน 1 หลัง   โดยมี มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

 

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร และแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภค  จ.มหาสารคาม

          เวลา  09.00 น.      -    มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ต.ดอนหว่าน อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

          เวลา  10.00 น.      -    มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

          เวลา  11.00 น.      -    มอบแท้งก์น้ำและแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค   ณ บริเวณวัดบ้านหัวขัว ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

          เวลา  13.30 น.      -    มอบแท้งก์น้ำและแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณวัดบ้านแกดำ บ้านแกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

       รวมมอบชุดผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,000 ชุด  มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร 2 หลัง  และแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภคจำนวน 2 หลัง  โดย มูลนิธิมหาสารคามการกุศล  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี       

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จ.ชัยภูมิ

          เวลา  10.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณ อบต.วะแบก ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

          เวลา  13.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณ อบต.วังตะเฆ่ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

       รวม 1,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิสว่างคุณธรรม  และมูลนิธิชัยภูมิสามัคคีสงเคราะห์  จ.ชัยภูมิ เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภค จ.ขอนแก่น

          เวลา  10.00 น.      -    มอบแท็งก์น้ำพร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค  ณ บริเวณวัดศรีประสิทธิ์ บ้านโนนเพ็ก ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น

          เวลา  11.30 น.      -    ทำพิธีมอบแท็งก์น้ำและแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณวัดวิสุทธิการาม บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

          เวลา  14.00 น.      -    ทำพิธีมอบแท็งก์น้ำและแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค  ณ บริเวณวัดสะอาดบุญญาราม บ้านชาติ ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

          รวมมอบชุดผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,000 ชุด  และแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภคจำนวน 2 หลัง  โดยมูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น  อุดรธานี   เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี  

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม  2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จ.อุดรธานี

          เวลา  08.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

          เวลา  11.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

        รวม 1,000  ชุด  โดยมี มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จ.อุดรธานี  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร และแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภค  จ.อุดรธานี

          เวลา  07.30 น.      -    มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร  ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านเหล่า) อ.เมือง จ.อุดรธานี

          เวลา  09.30 น.      -    มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

          เวลา  11.00 น.      -    มอบแท็งก์น้ำและผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณศาลากลางบ้านคำตากล้า หมู่ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

          เวลา  13.30 น.      -    มอบแท็งก์น้ำและผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณศาลากลางบ้านโคกสว่าง
ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

      รวมมอบชุดผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,500 ชุด  มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2 หลัง และแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภคจำนวน 2 หลัง  โดยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี   เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี      

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภค จังหวัดหนองคาย

     เวลา  09.30 น.      -    มอบแท็งก์น้ำและผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

                                      ณ บริเวณวัดป่าสร้างเทียม ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย        

     เวลา  11.00 น.      -    มอบแท็งก์น้ำและผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

                                      ณ บริเวณวัดบ้านห้วยน้ำเย็น ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

     เวลา  13.00 น.       -    มอบแท็งก์น้ำและผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

                                       ณ บริเวณวัดโนนทองวราราม ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

รวมมอบชุดผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,000 ชุด  และมอบแท้งก์น้ำเพื่อการบริโภค จำนวน 3 หลัง  โดยมี สมาคมพ่อค้าไทย-จีนหนองคาย จ.หนองคาย  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู

          เวลา  10.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  อ.ผาขาว จ.เลย      

          เวลา  13.00 น.      -    เดินทางมอบ  ณ  จ.หนองบัวลำภู รวม 3 จุด

          รวม 1,650  ชุด  โดยมี มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย  และมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดเลย

          เวลา  10.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณ อบต.ผาอินทร์แปลง ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย

          เวลา  14.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ  บริเวณ อ.หนองหิน จ.เลย

      รวม 1,350  ชุด  โดยมี มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดเพชรบูรณ์ (ต่อเนื่อง)

          เวลา  10.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยสวิง ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

          เวลา  13.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ บริเวณ อบต.ห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

          เวลา  15.00 น.      -    เดินทางมอบ ณ บริเวณวัดถ้ำน้ำบัง ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

          เวลา  16.00 น.      -    เดินทางไปโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

          เวลา  16.30 น.      -    มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

         รวมมอบชุดผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,000 ชุด  และมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน1 หลัง โดยมี สมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ จ.เพชรบูรณ์  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และศาลาที่พักผู้โดยสาร จังหวัดเพชรบูรณ์

          เวลา  10.30 น.      -    เดินทางมอบ ณ บริเวณ อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์

          เวลา  14.00 น.      -    มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณแยกวังชมภู ต.วังชมภู  และหน้าโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

        รวมมอบชุดผ้าห่มกันหนาวจำนวน 500 ชุด  และมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร รวม 2 หลัง โดยมี มูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถาน จ.เพชรบูรณ์  เป็นผู้ประสาน และร่วมในพิธี

    

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All