Pin It

        วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนภายใต้ "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ" แก่ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอหันคา อำเภอมโนรมย์ อำเภอสวรรบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท รวมจำนวน 9 ครัวเรือน รวมมูลค่า 133,965 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) โดยมี เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ แผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าที่จากหน่วยงานประจำท้องถิ่นร่วมในพิธีมอบ ณ ห้องประชุมอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All