Pin It

      วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆหนังสือพิมพ์จีนรายวัน สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในเขตลาดกระบัง จำนวน 25 ครอบครัว รวม 28 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัวจำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท และรายบุคคล จำนวน 24 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีนายสกลธ์ ตระกูลวงค์บุญมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยนางโชติกา กิตติรัตนกรกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายกิตติภัทร นวลรอด เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ร่วมเป็นมอบฯ ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All