Pin It

      วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.45 น. แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยนางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นายอภินันท์ อินบุญนะ นายพิทักษ์พนธ์ ถูกจิตต์ และนายสุขสันต์ เจริญสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

1. นายเสน่ห์ เอี่ยมทอง อายุ 43 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถ ได้แก่ ชุดปั๊มลมพร้อมหัว ชุดกุญแจบล็อก ปืนยิงบล็อกลม กุญแจปากตาย บล็อกตัวที ค้อน ครีมล็อก และเหล็กงัดยาง มูลค่า 11,890 บาท

2. นายไสย อยู่จันทร์ อายุ 59 ปี ประกอบอาชีพประมง ได้แก่ เครื่องปั่นไฟ และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ มูลค่า 11,050 บาท

3.นางหทัยรัตน์ บุญเกิด อายุ 68 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย ได้แก่ เครื่องปั่นผลไม้ เตาปิ้งขนม กระทะทองเหลือง ชุดเตาแก๊สพร้อมถังแก๊ส ถาดสแตนเลส หม้อแขก ถ้วยตะไล หม้อนึ่งข้าวเหนียว มูลค่า 11,550 บาท

รวม 3 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 34,490 บาท (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

    โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วยนางอำนวยนาถ เอียดสกุล หน.กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชน ร่วมมอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All