Pin It

      วันนี้ (17 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมในพิธีมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ที่ประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้าง เย็บผ้า เผาถ่าน ช่างตัดผม รวมจำนวน 19 ครัวเรือน รวมงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 312,409 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าบาท) ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมี คุณโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคุณพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจัดหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธีมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All