Pin It

       วันที่ 19 มีนาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ราย ดังนี้

      รายที่ 1 เวลา 09.00 น สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละประมาณ 2,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 17,000 บาท โดยมีนายประเสริฐ ทองด้วง ปลัดอำเภอท่ามะกา และนายณภัทร วงคำ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 34/8 หมู่ 4 ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเหตุ : เกิดเหตุเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

       รายที่ 2 เวลา 10.30 น สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 11 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละประมาณ 2,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 35,000 บาท โดยมี จ.ส.ต.บรรเทิง ชะอุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก และ นายณภัทร วงคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 163/3 หมู่ 3 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเหตุ : เกิดเหตุเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น

       รายที่ 3 เวลา 11.30 น สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ครอบครัว รวม 9 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละประมาณ 2,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 29,000 บาท โดยมีนายสายยันต์ แสงเคลือบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ และนายณภัทร วงศ์คำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 25 หมู่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเหตุ : เหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น.

       รายที่ 4 เมื่อเวลา 12.30 น สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละประมาณ 2,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,000 บาท โดยมีนายชุมพล คชายุทธ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ และนายณภัทร วงศ์คำ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ 1 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเหตุ : เกิดเหตุเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครอบครัว รวม 27 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 4 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท(แปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 89,000 บาท(แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All