Pin It

     ระหว่างวันที่ 21 -30 เมษายน 2563 คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้าน แอลกอฮอล์เจล และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุชมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 5 แห่งได้แก่

1. ศูนย์สุขภาพชุมชนทองพูนพัฒนา เขตบางแค

2. ศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดชุมชนซอยประชาร่วมใจ เขตบางกอกน้อย

3. ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย

4. ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ซ.จรัญสนิทวงศ์ 20 เขตบางกอกน้อย

5. ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 6 เขตลาดกระบัง

     การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อมอบสิ่งของในครั้งนี้ เน้นการเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุ (ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป) ผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 เนื่องจากสภาพร่างกายไม่แข็งแรง มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและห่วงใยสุขภาพของกลุ่มคนดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ จัดระเบียบการรักษาระยะห่าง พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารับสิ่งของ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All