Colors: Yellow Color

คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ประกอบพิธีจุดเทียนเปิดงานฉลองวันเกิดหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2561 โดยมีพระสงฆ์จีน ประกอบพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (1 มีนาคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์/นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ จำนวน 4,130 ห่อ มอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 4 แห่ง ดังนี้
- สถานสงเคราะห์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,200 ห่อ โดยมีคุณฐิติยา คงอิ้ว นักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,200 ห่อ โดยมี คุณทิพรัตน์ ธงทอง นักส่งเสริมสุขภาพเด็ก เป็นผู้รับมอบ
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,200 ห่อ โดยมี ว่าที่ รต.ฐิติพันธ์ สนิทประโคน นักพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
- บ้านพักเด็กและครอบครัวนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 530 ห่อ โดยมี คุณนันท์นภัส สุขมี นักพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นำขนมเปี๊ยะ จำนวน 1,200 ห่อ มอบให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ
.
รวมมอบขนมเปี๊ยะ จากผู้บริจาคในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ปี 2565 จำนวน 5,330 ห่อ คิดเป็นมูลค่า 26,650 บาท

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงานฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2561 ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

{fastsocialshare}

   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 100 กล่อง ( จำนวน 18,000 ซอง) มอบให้แก่สถานสงเคราะห์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
- สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 20 กล่อง ( จำนวน 3,600 ซอง) โดยมีคุณอิสกานดาร์ เจ๊ะโก๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
- สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 20 กล่อง (จำนวน 3,600 ซอง) โดยมีคุณอนุสรา ปั้นขาว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นผู้รับมอบ
- สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 30 กล่อง (จำนวน 5,400 ซอง) โดยมีคุณธีระพงษ์ ประพิงสิงห์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
- สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 30 กล่อง (จำนวน 5,400 ซอง) โดยมีคุณอุษา สาสนะ เจ้าหน้าที่การเวินและบัญชี เป็นผู้รับมอบ
     ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคตั๋วแลกขนมพะเก่งในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ก.พ. 2565 รวมถึงมอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา และนำไปแบ่งจัดตั้งตู้ปันสุข รวมทั้งสิ้น 37,785 ซอง คิดเป็นเงินจำนวน 188,925 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

 
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมเสงคราะห์ นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 15 กล่อง (2,700 ซอง) ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 มอบให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณภัทราภรณ์ สวนป่า ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 พร้อมด้วยคุณบานเย็น ศรีสุวรรณ พนักงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับมอบ
    จากนั้น ในเวลา 10.00 น. ลงพื้นที่มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 15 กล่อง (2,700 ซอง) ให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณวาสนา ถุงเงิน ผู้ดูแลเด็กเล็ก พร้อมด้วยคุณวุฒิพันธุ์ ศรีศักดานุวัตร พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 เป็นผู้รับมอบ
    ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคตั๋วแลกขนมพะเก่งในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ก.พ. 2565 รวมถึงมอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา และนำไปแบ่งจัดตั้งตู้ปันสุข รวมทั้งสิ้น 37,785 ซอง คิดเป็นเงินจำนวน 188,925 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All