Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ในนาม ลูกหลาน นายไพสิฐ กนกกันฑพงษ์ เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) จาก คุณกัลยา ผู้พัฒน์ (มหาดำรงค์กุล) เพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการแกะสลักภาพจิตรกรรมภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณเจริญ-คุณวันเพ็ญ ปิยะถาวรศิลป์ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการแกะสลักภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) โดยมี คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

{fastsocialshare}

    วันนี้ (8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) เวลา 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,475,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีษะเกษ พร้อมด้วยคุณทัศนีย์ พานพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และคุณสุทธาพร ขุขันธิน หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมรับมอบ ณ บริเวณสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) เวลา 13.00 น. ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริจาคเงินเพื่อทำบุญเป็นเจ้าภาพ ภาพแกะสลักจิตรกรรมภายในและภายนอกอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)
.
คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริจาคเงิน จำนวน 4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างภาพแกะสลักจิตรกรรมภายใน และภายนอกอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) "ภาพสิริมงคล อายุยืน (ซิ่ว) อายุยืนดุจต้นสนนกกระเรียน" และ "ภาพอธิษฐานเพื่อประชาชน"
.
คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริจาคเงิน จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างภาพแกะสลักจิตรกรรมภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) "ภาพพุทธประวัติ ปราบมาร ตรัสรู้"
.
คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ บริจาคเงิน จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ในนาม คุณวิชิต-คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล และครอบครัว เพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างภาพแกะสลักจิตรกรรมภายใน และภายนอกอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) "ภาพพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าโลกธาตุทิศตะวันออก" และ "ภาพแสวงหาชื่อเสียง"
.
คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ บริจาคเงิน จำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ในนาม "ครอบครัวโอภาสวงศ์" เพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างภาพแกะสลักจิตรกรรมภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) "ภาพสิริมงคล ความสุข (ฮี่) ยิ้มแย้มมีความสุข" โดยมี คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมมอบ
.
คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก บริจาคเงิน จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในนาม คุณจารุรัตน์ - คุณธีรรัตน์ คุณัตถานนท์ เพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างภาพแกะสลักจิตรกรรมภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) "ภาพพระโพธิสัตว์กวนอิมมอบบุตร" โดยมี คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมมอบ
.
คุณสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก บริจาคเงิน จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างภาพแกะสลักจิตรกรรมภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) "ภาพพระอมิตาภะพุทธเจ้าโลกธาตุทิศตะวันตก"
.
คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างภาพแกะสลักจิตรกรรมภายนอกศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) "ภาพคุณธรรมแพร่สู่สยาม"
.
.
โดยมี คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ คณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshaer}

   วันนี้ (8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบบริจาคข้าวสาร จำนวน 30,000 ถุง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก คุณพิพัฒน์ เตียธวัฒน์ และครอบครัว เพื่อร่วมทำบุญบริจาคข้าวสารในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2567 ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
และในโอกาสนี้ คุณพิพัฒน์ และคุณภัคชนัญ เตียธวัฒน์ ได้เข้าสักการะขอพรองค์หลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ก่อนทำพิธีมอบฯ   

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All