×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

       วันนี้ (24 มิถุนายน 2564) เวลา 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร)
คุณชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ และครอบครัว บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร) จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
.
ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
.
และ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการมูลนิธิฯ บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)ในนาม คุณวิชิต-คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล และครอบครัว
.
โดยมีผู้จัดการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีฯ ณ ​ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
{gallery}Media/Donor/2021/06/24062021{/gallery}

{fastsocialshare}

   วันนี้ (1 มิถุนายน 2564) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง, ชุด PPE จำนวน 200 ตัว, หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชิ้น, หน้ากากอนามัย จำนวน 200 กล่อง, เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 281,900 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ปฏิวัติ วงศ์งาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมโกศล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสมุทรปราการ

{gallery}Media/Donor/2021/06/01062021{/gallery}

{fastsocialshare}

     วันนี้ (21 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ดังนี้
.
  คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมในการสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)
 
   คุณวิทยา-คุณศิริวรรณ พานิชตระกูล และครอบครัว จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยบริจาคในนาม คุณวิทยา พานิชตระกูล 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และในนามคุณศิริวรรณ พานิชตระกูล จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)
.
   คุณระริน เตชะไพบูลย์ - คุณเอก อนันตกูล จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)
  
    ในการนี้ คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้บริจาคเงิน จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ ได้บริจาคเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร)
.
      และในเวลา 11.00 น. รับมอบเงินบริจาคจากคุณ ลี้ จิงไล้ นายกสมาคมโผวเล้ง แห่งประเทศไทย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่องให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลค่า 320,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
{gallery}Media/Donor/2021/06/21062021{/gallery}
 

{fastsocialshare}

    วันนี้ (29 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากคุณจุ้งเคี้ยง แซ่ตั้ง รองนายกสมาคมโผวเล้ง จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ

{gallery}Media/Donor/2021/05/29052021{/gallery}

{fastsocialshare}

     วันนี้ (7 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบบริจาคเงินจากคุณธนาศักดิ์ ผดุงพิสุทธิ์ และครอบครัว จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสบทบทุนในงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
.
และในเวลา 10.30 น. รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท ไพร์มเมดิมอล จำกัด จำนวน 321,500 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และบริจาคในนาม บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด จำนวน 1,743,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่ทมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 2,065,000 บาท (สองล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ โดยมีคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
{gallery}Media/Donor/2021/06/07062021{/gallery}

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรี โดยคุณประมวล สุวรรณประทีป ประธานมูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ รวม 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 36,000.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week