×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ โดยคุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564  แก่โรงพยาบาลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)   เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ สำนักงานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ สาขาริมน้ำน่าน

{fastsocialshare}

     วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ส่งมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ชุด PPE จำนวน 40 ชุด โต๊ะพับ จำนวน 15 ตัว เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 200 ตัว ปลั๊กไฟ จำนวน 100 อัน ถุงมือยาง จำนวน 100 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 180 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 300 กล่อง ข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 900 ซอง รวมมอบสิ่งของ 9 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 183,100 บาท (หนึ่งแสนแปดหมืนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมี นพ.สมคิด ยึนประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็นผู้รับมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Other/2021/05/05052021{/gallery}

{fastsocialshare}

   วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของโรงพยาบาลฯ รวม 4 แห่ง ดังนี้

1.โรงพยาบาลตำรวจ เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
2.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เป็นจำนวนเงิน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3.โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นจำนวนเงิน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/SocialWork/Other/2021/05/05052021_1{/gallery}

{fastsocialshare}

      วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ และคุณธนา เสนาวัฒนกุล กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จากคุณ วิชชา พนาจารย์ นามในบริษัท จินเจนฟู้ด โปรดัคส์ จำกัด เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงงานสาธารณกุศลต่างๆ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Donor/2021/05/04052021{/gallery}

{fastsocialshare}

    วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ได้รับความร่วมมือจาก สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ โดยคุณสมบูรณ์ รัชตขจรกิจ นายกสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณชูชัย ลิมประเสริฐสุข อุปนายกสมาคมฯและนายพงศ์นริศร์ กิจจานนท์ เลขานุการและผู้จัดการสมาคมฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลตราด โดยมีนายแพทย์วิทยา สุริโย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด รับมอบดังกล่าว ณ สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์

{fastsocialshare}

  วันนี้ (3 พฤษภาคม 2564) ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย แผนกสังคมสงเคราะห์ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่สถานพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร รวม 4 แห่ง ดังนี้
1. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย เป็นจำนวนเงิน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของคลินิกวัณโรคประจำศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3. โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของโรงพยาบาลฯ
4. โรงพยาบาลกลาง เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของโรงพยาบาลฯ
{gallery}Media/SocialWork/Other/2021/05/03052021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week