Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

  วันนี้ (27 มีนาคม พ.ศ. 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม และคุณบวรสินธุ์ ตันธุวนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีส่งมอบรถกระบะหลังคาแครี่บอย จำนวน 2 คัน ให้แก่มูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานี (ท่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) จังหวัดปัตตานี และมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคมตามความเหมาะสม โดยมี คุณสมเกียรติ ตั้งศิริอำนวย ประธานมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี พร้อมด้วยคุณชูสิทธิ์ ชัยรัตนมโนกร ประธานมูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานี (ท่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากคุณปราณี สุจินตะบัณฑิต พร้อมด้วยคุณมาลี เหลืองสุวิมล และคุณสุวรรณา ภิญโญโชติวงค์ เพื่อร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (27 มีนาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ และคุณบวรสินธุ์ ตันธุวนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจาก คุณสันติ สุดปรีชา และคุณฉัตรวี สุดปรีชา จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมทำบุญก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

{fastsocialshare}

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาช่างภาพสื่อมวลชน ของสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2566
 
   วันนี้ (3 มีนาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.30 น. คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ มอบเงินสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาช่างภาพสื่อมวลชน ของสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี คุณกรวิวัฒน์ โพธิ์กรพัฒน์ เหรัญญิก พร้อมด้วยคุณแสนไชย เค้าภูไทย กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
  ด้วยสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) เป็นสมาคมที่ก่อตั้งมายาวนาน 55 ปี ซึ่งมีสมาชิกประจำการหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รวมทั้งช่างภาพสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเป็นสมาชิก โดยทุกต้นปีของการศึกษาใหม่่ สมาคมฯ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ช่างภาพนักข่าว พร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า ชุดนักเรียน รองเท้า สำหรับปีนี้ สมาคมได้ตั้งกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยเหลือสนับสนุนเงินทนประกอบอาชีพใหม่สำหรับผู้ที่ประสบปัญญาว่างงานซึ่งถูกต้นสังกัดเลิกจ้าง เพื่อให้ไปประกอบอาชีพใหม่ มูลนิธิฯ จึงมอบเงินสนับสนุนการมอบทุนดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสุนนการศึกษาของบุตร-ธิดาช่างภาพนักข่าวของสมาคมฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก คุณสวีไหน่ไน 许 奶 奶 ในนาม พ.ต.ท.นพ.มั่น อุดมพาณิชย์ เพื่อร่วมสมทบกองทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการปฏิคม คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ และคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ ร่วมรับมอบเงินบริจาค จากคุณมุกดา วิชยานนท์ โดยผู้จัดการมรดก จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนในการสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ณ เมธาวลัย ศรแดง ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All