×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ (จีซิมเกาะ) โดยคุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิฯ พร้อมกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลแพร่ เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ ศาลเจ้าปุ้งเถ่ากง จังหวัดแพร่ โดยมี นายแพทย์ ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ เป็นผู้รับมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Other/2021/04/29042021{/gallery}

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจากสหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี โดยคุณสุวัฒน์ นิพันธวงศ์กร ประธานสหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี พร้อมด้วยคุณเดชู ชูธรรมสถิตย์ ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ราษฎรเพชรบุรี (ก๊กฮง) คุณเศกสรรค์ จันทร์แสงอร่าม รองนายกสมาคมฮากกาเพชรบุรี  คุณเฉลิม เกษตรพูนสุข ประธานศูนย์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี สมาคมโผวเล้งแห่งประเทศไทย , คุณแสวง จิวะสุรัตน์ ประธานมูลนิธิแสงมิตรส่งเสริมการศึกษา และคุณสุวัฒน์ จิระประเสริฐวงศ์ เลขานุการสหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564  แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (โรงพยาบาลเพชรบุรี) เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)   เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ โดยมีคุณศิริพร ศรนารายณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักงานสหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ (จีตัมเกาะ) โดยคุณธีรยุทธ อรุณยเดช ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณสงวนชัย แซ่ตั้ง รองประธานมูลนิธิฯ คุณทรงชัย เอี่ยมวงศ์ศรีกุล รองประธานมูลนิธิฯ และคุณอรุณชัย อร่ามวัฒนชัย รองประธานมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
2. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
3. โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
6. โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
7. โรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ (จีตัมเกาะ)
{gallery}Media/SocialWork/Other/2021/04/28042021{/gallery}

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย (เม่งสิ่ง) โดยคุณสุรพันธ์ โตศิริ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณพงศ์มณัช ฤกษ์นิมิตมงคล ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี โดยมีนายแพทย์ธวัช เจียมรัตนจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
      และในวันเดียวกันนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคุณชาญชัย เพชรสุขศิริ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ โรงพยาบาลเขาค้อ

{fastsocialshare}

    วันที่ 27 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของโรงพยาบาลฯ ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพ

{fastsocialshare}

    วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคุณพลภัทร์ เตชะหรูวิจิตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แผนกอาสาสมัคร/อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ร่วมรับมอบบริจาคมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือชนิดไม่ใช้น้ำล้างออก (Hand Sanitizer Gel 70% ALC.) จำนวน 1,000 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากบริษัท ยูเนี่ยน คอมปาวด์ จำกัด เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ บริเวณลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Donor/2021/04/23042021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week