×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รับมอบ ขนมป๊อบคอร์น กลิ่นชานมไข่มุก จากบริษัท กุลวิวรรธน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำนวน 101 ลัง (1,616 ซอง) ราคาลังละ 680 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 68,680 บาท (หกหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานสาธารณกุศลต่อไป ณ บริเวณสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบอาหารพร้อมทาน จำนวน 200 ห่อ จาก EVERGLOW เอเวอร์โกลว์ และบริษัท เบริน By Akita Farm จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของโควิด-19
และในวันเดียวกันนี้ นายภูวดล จินดาวรเวทย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายศุภกิจ เลิศศิลปะชัย เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน ร่วมลงพื้นที่มอบข้าว จำนวน 200 ห่อ แก่ชาวชุมชนสองแขวง เขตตลิ่งชัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
{gallery}Media/Donor/2021/07/02072021{/gallery}

{fastsocialshare}

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" นำโดยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ และผู้บริหารมูลนิธิฯ เข้าพบคุณนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เพื่อมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 (ประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ และเจลแอลกอฮอล์) จำนวน 30,000 ชุด มูลค่า 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำอาหารกล่องและเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ โดยได้ประสานงานกับสำนักงานเขตและองค์กรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
    โอกาสนี้ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารกล่าวขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ให้การช่วยเหลือภาครัฐในด้านการทำงานสังคมสงเคราะห์และงานบรรเทาสาธารณภัยมาโดยตลอด รวมทั้งยังสนับสนุนชุดของขวัญวันเด็ก ประจำวันเด็กแห่งชาติทุกปี สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคประชาสังคม ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ช่วงเวลาเช่นนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันในทุกภาคส่วน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จะต้องไม่ทิ้งใครเอาไว้ ช่วยเหลือกันด้วยความปรารถนาดี และจะนำอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนต่อไป (ข้อมูลจากข่าวทำเนียบรัฐบาล)
{gallery}Media/Donor/2021/07/06072021{/gallery}

{fastsocialshare}

     วันนี้ (28 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร) ดังนี้
สมาคมเผยแพร่คุณธรรมเต็กก่าจีจินเกาะ บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร) จำนวน 2,610,000 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
.
คุณสุเทพ ซื่อตรงสุวรรณ และครอบครัว บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
.
คุณสมเกียรติ เหล่าทวีสุข และครอบครัว บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
.
คุณชุณห์ เลิศชัยประเสริฐ และครอบครัว บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
.
และ คุณสุรเชิด ต่างวิวัฒน์ บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
.
.
โดยมีผู้จัดการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีฯ ณ ​ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
{gallery}Media/Donor/2021/06/28062021{/gallery}

{fastsocialshare}

    วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณธนา เสนาวัฒนกุล กรรมการ และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร)
คุณคุณชาญกิจ และคุณธัญญลักษณ์ วิทยาวรากรณ์ บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร) จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และในเวลา 11.00 น. คุณพิพัฒน์ และคุณภัคชนัญ เตียธวัฒน์ บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร) จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  โดยมีผู้จัดการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีฯ ณ ​ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
{gallery}Media/Donor/2021/07/05072021{/gallery}

{fastsocialshare}

       วันนี้ (24 มิถุนายน 2564) เวลา 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร)
คุณชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ และครอบครัว บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร) จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
.
ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
.
และ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการมูลนิธิฯ บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)ในนาม คุณวิชิต-คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล และครอบครัว
.
โดยมีผู้จัดการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีฯ ณ ​ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
{gallery}Media/Donor/2021/06/24062021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week